Vater und Sohn vom Rosen-Resli - Mediathek - Alzheimer